Rana intervencija je proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci u ranoj dobi kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju s visokim rizikom za daljnji razvoj, kao i njihovim obiteljima.  Ovaj proces obuhvaća i djecu kod koje postoji čimbenik rizika za razvojno odstupanje koje bi kasnije moglo utjecati na njihov daljni razvoj.

Kako bi ostvarili pravo na uslugu Rane intervencije, potrebno je najprije pribaviti mišljenje  liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće socijalne skrbi. Nakon toga Centar za socijalnu skrb traži ocjenu  pružatelja usluge (Udrugu Zvončići) o trajanju i učestalosti pružanja usluge te rješenjem priznaje pravo pružanja usluge, te počinju terapije u terminu po dogovoru s terapeutima.