Pravo na inkluzivni dodatak

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima

Pravo na inkluzivni dodatak priznaje se u postotku od osnovice koja iznosi 120 EUR.

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Potpora se razvrstava se u pet razina temeljem Liste vrste i težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti definirane propisima kojima se uređuje vještačenje i metodologija vještačenja, a iznos inkluzivnog dodatka utvrđuje se prema određenoj razini potpore i iznosi:

 1. 600 % osnovice za prvu razinu potpore
 2. 400 % osnovice za drugu razinu potpore
 3. 360 % osnovice za treću razinu potpore
 4. 135 % osnovice za četvrtu razinu potpore
 5. 115 % osnovice za petu razinu potpore.

Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu 1., 2. i 3. razine se priznaje:

 • odrasloj osobi s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojoj je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom
 • djetetu s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojem je utvrđen drugi, treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja bez obzira na status osobe s invaliditetom.

Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu 4. i 5. razine se priznaje:

 • odrasloj osobi i djetetu s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojima je utvrđen drugi ili treći stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja bez obzira na status osobe s invaliditetom.

Pravo na inkluzivni dodatak se ne priznaje osobi:

 • kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugim propisima
 • koja osobnu invalidninu ostvaruje prema posebnim propisima
 • koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema posebnim propisima, osim korisnika koji su pravo na pomoć i njegu ostvarili prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998. godine.

Dodatno, pravo na inkluzivni dodatak za 4. i 5. razinu potpore se ne priznaje osobi:

 • koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima
 • koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugim propisima.

Ostvarivanje prava

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku priznavanja prava na inkluzivni dodatak utvrđuje razinu potpore na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prema propisima kojima se uređuje vještačenje i metodologija vještačenja, a o pravu na inkluzivni dodatak odlučuje rješenjem.

Svim korisnicima prava na doplatak za djecu za dijete s oštećenjem zdravlja, težim ili teškim invaliditetom koje ostvaruju na temelju Zakona o doplatku za djecu, korisnicima prava na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom koje ostvaruju na temelju Zakona o tržištu rada,  korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu koja ostvaruju na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, a koji  su bili korisnici navedenih prava na dan 31. prosinca 2023. godine, postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za priznavanje prava na inkluzivni dodatak će po službenoj dužnosti provesti Hrvatski zavod za socijali rad, te ne moraju podnijeti zahtjev za priznavanje prava.

 

Pomoć u kući

Usluga pomoći u kući obuhvaća organiziranje prehrane (pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka),  obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Pomoć u kući je usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

Usluga pomoći u kući odobrava se:

 • starijoj osobi kojoj je prema procjeni Zavoda potrebna pomoć druge osobe
 • osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Uvjeti za odobravanje usluge pomoći u kući

Uvjeti za odobravanje usluge pomoći u kući su da:

 • osoba nema mogućnost da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili dijete
 • osoba nema u vlasništvu imovinu kojom može osigurati sredstva za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba (osim stana ili kuće koju osoba koristi za stanovanje)
 • osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora)
 • prosječan mjesečni prihod samca ili prihod članova kućanstva u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka ne prelazi iznos od 199,08 eura (300 posto osnovice).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 199,08 eura (300% osnovice), a nije veći od 265,45 eura (400% osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete odobrava se 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Što obuhvaća usluga pomoći u kući

Usluga pomoći u kući obuhvaća:

 • organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka)
 • obavljanje kućnih poslova
 • održavanje osobne higijene i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pružatelji usluge pomoć u kući

Uslugu pomoć u kući pruža dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, fizička osoba koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.

Odobravanje usluge pomoći u kući

Postupak za priznavanje prava na uslugu pomoći u kući provode područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nadležni prema prebivalištu korisnika.

Adrese i telefonske brojeve područnih ureda možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

 
 
 

Izvori: https://gov.hr/hr/pravo-na-inkluzivni-dodatak/2559
https://gov.hr/hr/pomoc-u-kuci/734