Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Udruga Zvončići je pružatelj usluge Rane intervencije temeljem Ugovora s Ministarstvom  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Usluga je za korisnike je potpuno besplatna.

Što je rana intervencija?

Rana intervencija je proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci u ranoj dobi kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju s visokim rizikom za daljnji razvoj, kao i njihovim obiteljima.  Ovaj proces obuhvaća i djecu kod koje postoji čimbenik rizika za razvojno odstupanje koje bi kasnije moglo utjecati na njihov daljni razvoj.

Namjenjena je djeci od rođenja do navršenih 7 godina.

Kako bi ostvarili pravo na uslugu Rane intervencije, potrebno je najprije pribaviti mišljenje  liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće socijalne skrbi. Nakon toga Centar za socijalnu skrb traži ocjenu  pružatelja usluge (Udrugu Zvončići) o trajanju i učestalosti pružanja usluge te rješenjem priznaje pravo pružanja usluge, te počinju terapije u terminu po dogovoru s terapeutima.

Uslugu rane intervencije provode rehabilitator, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut i radni terapeut, a od toga Zvončići pružaju: terapiju senzorne integracije, neurofeedback, psihologa/psihološko savjetovanje, radnu terapiju i ABA terapiju.

Skip to content