Fonološka svjesnost – prepoznavanje i proizvodnja rime

Jedna od vještina fonološke svjesnosti jest prepoznavanje rime i proizvodnja riječi koje se rimuju. Vještini proizvodnje rime prethodi prepoznavanje rime, odnosno dijete treba prepoznati rimu u riječima koje čuje da bi moglo samo proizvesti riječi se rimuju. Prepoznavanje i proizvodnja rime može se poticati kroz sljedeće aktivnosti:
• tijekom slušanja pjesama ili priča u kojima se pojavljuje rima – ukazivanje djetetu na riječi koje se rimuju
• zadavanje parova riječi djetetu (npr. krava-trava; koš-mačka) – dijete treba odrediti rimuju li se zadane riječi
• određivanje riječi koja se ne rimuje s ostalima unutar seta od tri riječi (kolač-miš-kotač)
• dopunjavanje zadane rečenice tako da rečenica sadrži rimu (npr. Pitala sam mamu da mi kupi … (salamu/maramu))
• smišljanje jedne ili više riječi koje se rimuju sa zadanom riječi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *