Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Senzorna igra stimulira dječja osjetila vida, mirisa, okusa, zvuka, dodira, ravnoteže i pokreta.
– Pomaže u izgradnji neuronskih veza podržavajući kreativnost i učenje
– Podržava kognitivno sazrijevanje, vještine fine i grube motorike, rješavanje problema, razvoj jezika i socijalnu interakciju.

U terapiji SI želimo da dijete koristi što je moguće više sinapsi sa što manje napora. Može izgledati kao da se dijete samo igra, ali u njemu se odvija rad. Može djelovati kao da ne napreduje u području svog problema, ali ono uči kako efikasnije i lakše koristiti svoj mozak

Ako je dijete malo može razviti nove veze i njegov će napredak biti brži. Ako je starije terapija mu može pomoći kako da određene poruke facilitira, a druge inhibira, da usmjeri informacije na pravo mjesto u mozgu i tijelu, te da poruke spoji u smislenu percepciju i svrhovito ponašanje.Terapija nije učenje specifičnih vještina kao što je čitanje ili pisanje, ono uči organizirati svoj mozak tako da on bolje funkcionira. To će ga učiniti sposobnijim za učenje čitanja i pisanja i puno drugih stvari.
#senzornaintegracija#senzornoprocesuiranje

Skip to content